ปลาบู่

ตามธรรมชาติ ปลาบู่กินปลาตัวเล็กๆ กุ้ง ปู หอย และแมลงในน้ำ ในประเทศไทยจะพบปลาบู่ตามแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง ในทุกภาคของประเทศ
ปลาบู่จะวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม ปลาบู่ วางไข่ติดวัตถุต่างๆในน้ำ ไข่มีสีเหลืองเข้ม ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖ มิลลิเมตร ปลาตัวเมียที่มีขนาดความยาว ๑๕ -๓๖ เซนติเมตร จะมีไข่ ๑๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ ฟอง ไข่จะฟักออก เป็นตัวภายใน ๑๖-๓๐ ชั่วโมง ในอุณหภูมิน้ำ ๒๐-๓๐ องศา

เซลเซียส
การเลี้ยงปลาบู่ นิยมเลี้ยงในกระชังแขวนลอยชาย ฝั่งแม่น้ำ อาหารที่ใช้เลี้ยงคือ ปลาเป็ดสับเป็นชิ้นโยนให้กิน ปลาจะโตได้ขนาด ที่ตลาดต้องการ ในระยะเวลา ๘-๑๐ เดือน

Credit https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/